MENU MENU

Artikel 1
Onze facturen zijn contant te betalen bij ontvangst van de factuur per overschrijving. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 250) als schadebeding. Toegestane kortingen zijn niet meer van toepassing bij laattijdige betalingen. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar en dit vanaf de datum op de geschenkbon of de datum waarop de geschenkbon werd betaald. Geschenkbonnen die niet betaald zijn, zijn niet geldig.

Artikel 2
Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3
In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4
In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de kunstwerken erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken zoals beschadigingen moet de koper onmiddellijk bij levering ervan schriftelijk melden aan de verkoper.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen twee weken na levering, dit alles op straffe van verval. Beschadigingen dienen onmiddellijk bij levering schriftelijk of per mail gemeld worden.

De koper dient als een goede huisvader het kunstwerk te conserveren. Dit wil zeggen dat het kunstwerk beschermt dient te worden tegen direct zonlicht en niet boven een warmtebron of in een vochtige ruimte geplaatst mag worden. Ook als het kunstwerk door onze technische dienst geplaatst werd, is en blijft de koper aansprakelijk voor de plaatsing. Ophangsystemen dienen regelmatig gecontroleerd te worden op metaalmoeheid. UV-bestendig glas is nooit 100% UV-bestendig waardoor ook dan direct zonlicht vermeden moet worden. De galerie is niet aansprakelijk voor schade aan het kunstwerk ten gevolge van een onjuiste conservatie van het kunstwerk, of voor schade aan het kunstwerk ofeventuele inlijstingen die niet onmiddellijk bij levering schriftelijk aan ons gemeld werden.

Artikel 5

De kunstwerken blijven eigendom van Galerie Dessers tot ze volledig betaald zijn.